Duurzaam Milieu

Duurzaam ondernemen is het vinden van een goede balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Voor de continuïteit van een organisatie is het belangrijk dat alle drie de onderdelen aandacht krijgen.

Voor het Grafimedia bedrijf is het van groot belang om zich op een herkenbare wijze te profileren, en tevens de prestaties op het terrein van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van het bedrijf te optimaliseren. Stabiliteit en groei zijn alleen mogelijk bij een adequate kostenbeheersing (‘profit’), investeren in mensen (‘people’) en op een milieuverantwoorde wijze produceren waarbij duurzaamheid voorop staat (‘planet’). Deze mix zorgt voor een stabiele omzet en toegevoegde waarde.

In het geval van ‘planet’ kan gesteld worden dat elke onderneming daar in meer of mindere mate invloed op uitoefent, is het niet door de eigen productieprocessen dan wel door de inkoop van producten (zoals energie), de kantooromgeving en de logistiek (zoals vervoer).

Door het toepassen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 worden keuzes voor verbeteringen op basis van een goed inzicht in de milieubelasting onderbouwd. Het gevolg hiervan is dat duurzaamheid niet meer een als los zand aan elkaar hangende lijstje verbeteracties is.

Ondersteuning

Het Dienstencentrum kan u op verschillende manieren ondersteunen.

  • Wat vanzelfsprekend is, is dat duurzaamheid alleen geloofwaardig kan zijn, wanneer ook de naleving van wet- en regelgeving is geborgd. Het milieumanagementsysteem ISO 14001 voorziet hierin.
  • Zowel PEFC als FSC® staan voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Kernwaarden hierbij zijn: Behoud van het leefgebied van planten en dieren; Respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders; Hout oogsten en geld verdienen met behoud van het bos.
  • Milieu-risico inventarisatie, tijdens deze risico-inventarisatie worden in een relatief kort tijdbestek alle belangrijke milieuzaken nagelopen. Deze milieu risico-inventarisatie is te vergelijken met de arbo risico-inventarisatie.
  • Milieudiagnose (second party audit), voor ondernemingen die de voordelen van een eigen milieuzorgsysteem onderkennen is de milieudiagnose bij uitstek geschikt om mee te starten.
  • Begeleiding bij vergunningsaanvraag (Milieu).
  • HACCP en BRC-Iop.